آموزش

کارگاههای آموزشی کلینیک امید تهران

با توجه به عدم آگاهی اکثریت مردم با بیمارهیای سرطانی، متاسفانه در جامعه از آن به عنوان یک تابو نام برده می‌شود و بسیاری از آن به عنوان نقطه پایان زندگی یاد می‌کنند. این مسئله مدیریت کلینیک امید تهران را برآن داشت تا با ایجاد یک واحد آموزش و ارائه خدماتی همچون تهیه بوروشورهای آموزشی، تشکیل کارگاههای آموزشی و… آموزش‌های ...

ادامه مطلب