شيوع انگلهاي روده در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني

 

شيوع انگلهاي روده در بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني

نویسندگان:  توگه غلامرضا, كيهاني منوچهر, اطهري عميد, صدفي هاله

چکیده:

عفونت هاي انگلي، به ويژه انگل هاي فرصت طلب از مشكلات اصلي بيماران دچار نقص سيستم ايمني است. اين گروه از بيماران كه مي توانند طيف وسيعي از مبتلايان به سرطان، گيرندگان پيوند عضو، دريافت كنندگان داروهاي شيميايي تضعيف كننده سيستم ايمني و افراد تحت پرتو درماني را دربرگيرند، نسبت به افراد عادي در برابر عفونت هاي مختلف آسيب پذيرتر بوده و عوارض بيشتري تحمل مي كنند. هدف از اين بررسي تعيين شيوع انگل هاي روده اي در گيرندگان داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني بدليل سرطان بوده است. براي اين منظور ۲۶۱ نمونه مدفوع از مبتلايان به سرطان تحت شيمي درماني جمع آوري و به آزمايشگاه انگل شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آورده شد. در مورد هر نمونه آزمايش هاي مستقيم، تغليظ فرمالين ـ اتر، شناورسازي شيتر، رنگ آميزي زيل ـ نلسون اصلاح شده، كشت بر روي نوار كاغذ صافي به روش هارداموري و كشت به روش پليت آگار انجام گرفت و شيوع انگل هاي روده اي در بيماران مشخص گرديد. در اين مطالعه ۸۹ نمونه يا (%۳۴) به انگل هاي روده اي مبتلا بودند. ۳۱٫۹% مبتلايان را گروه سني زير ۲۰ سال، %۳۴٫۶ مبتلايان را گروه سني ۲۱-۵۰ سال و %۳۶٫۵ مبتلايان را گروه سني بالاي ۵۱ سال تشكيل مي دادند كه پس از انجام آزمون آماري x2 اختلاف معني داري بين شيوع انگل هاي روده اي و دو متغير سن و جنس مشاهده نگرديد. ميزان آلودگي به انگل هاي روده اي در مبتلايان به سرطان در گروه درماني ۱-۴ دفعه %۳۴٫۶ و در گروه درماني بيشتر از ۵ دفعه %۳۳٫۶ بود كه از نظر آماري با كمك آزمون x2  رابطه معني داري به دست نيامد. با توجه به مطالعه انجام شده و نتايج حاصل از آن پيشنهادات ذيل مطرح مي گردند: الف) انجام آزمايش مدفوع از نظر انگل هاي روده اي قبل از انجام شيمي درماني . ب) اگر بيمار در گروه خطر قرار دارد، اين آزمايش مدفوع بايد به دفعات متعدد ( ۵ الي ۷ مرتبه ) انجام مي شود و در غير اينصورت انجام آزمايش مدفوع يكبار كافي است. ج) انجام مرتب آزمايش مدفوع از نظر انگل هاي روده اي در مدت شيمي درماني. د) استفاده از روش هاي اختصاصي جهت شناسايي هر چه بيشتر و بهتر آلودگي هاي انگلي در موارد مشكوك و بيماران مستعد به ابتلا بايد بعمل آيد.

كليد واژه: سرطان، شيمي درماني، آلودگي انگلي

۴

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *