ميزان بروز سرطان مثانه و ويژگيهاي دموگرافيك مبتلايان به آن در استان كردستان

نویسندگان:  صوفي مجيدپور حشمت اله*, رحيمي عزت اله, ملك ‌پور محمدحسين

چکیده:

مقدمه: سرطان مثانه شايعترين تومور دستگاه ادراري مي‌باشد و با توجه به مشاهدات و مطالعات قبلي به نظر مي‌رسد كه اين سرطان از ميزان بروز بالايي در استان كردستان برخوردار است. اين مطالعه با هدف شناخت ويژگيهاي اپيدميولوژيك و ميزان بروز سرطان مثانه، در سالهاي ۷۳ لغايت ۷۸ انجام شد. مواد و روشها: جامعة آماري شامل كلية بيماراني بود كه از ابتداي سال ۷۳ تا پايان سال ۷۸ تشخيص سرطان مثانه در مورد آنها داده شده بود. نوع مطالعه، توصيفي و حجم نمونه شامل ۱۹۲ بيمار مبتلا به سرطان مثانه بود. نتايج: براساس نتايج اين مطالعه، تعداد مبتلايان به سرطان مثانه در مدت ذكر شده ۱۹۲ مورد بود كه ۱۶۰ نفر از آنان (۸۳٫۳ درصد) مرد و ۳۲ نفر (۱۶٫۷ درصد) زن بودند. ۱۳ مورد از بيماران كمتر از ۴۰ سال سن داشتند (۶٫۸ درصد). ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه ۶۲٫۵۵ سال با انحراف معيار ۱۲٫۹۶ بود. براساس نتايج اين مطالعه ميزان بروز سرطان مثانه در سالهاي ۷۳ تا ۷۸ بطور متوسط ۳٫۳ دريكصدهزار نفر جمعيت در هر سال مي‌باشد. براساس ديگر نتايج اين مطالعه۶۲ درصد بيماران شهري و ۳۸ درصد بيماران روستايي بودند. همچنين با توجه به محدوديتهايي كه در مشخص نمودن محل زندگي بيماران وجود داشت، پراكندگي بيماران در سطح استان تقريبا يكسان بود. ۹۷٫۹ درصد تومورهاي تشخيص داده شده از نوعTCC (Transitional cell carcinoma)  بود. ۲۶ درصد بيماران هنگام تشخيص در grade I، ۵۰درصد در grade II و ۲۴ درصد در grade III بودند. نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه ميزان بروز سرطان مثانه در استان كردستان بيشتر از ساير مناطق دنيا مي‌باشد. همچنين ميانگين سني بيماران نيز پايين‌تر است. با توجه به ميزان بروز بالاي سرطان مثانه در اين استان، پيشنهاد مي‌شود كه مطالعات ديگري جهت تعيين عوامل خطرزاي آن انجام گيرد.

كليد واژه: سرطان مثانه، TCC، ميزان بروز۵

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *