تشخيص ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) در ضايعات سرطان سرويكس با روش هيبريديزاسيون ملكولي

نویسندگان:  نياكان محمد*, گرشاسبي احيا, جلالي محمدرضا, گيلاني مدرس, فقيه زاده سقراط

چکیده:

بيش از ۹۰ درصد ضايعات سرويكس بعلت ويروس پاپيلوماي انساني (HPV) است ولي اطلاعات كمي در ارتباط با نقش ژنوم ويروس و شناسايي سريع انواع متفاوت آن در دست مي باشد. در اين تحقيق تنوع تيپ هاي ويروس HPV با استفاده از روش هيبريديزاسيون ملكولي(ISH)  Insitu Hybridization تعيين گرديده است. از ضايعات سرويكس ۶۰ بيمار مبتلا به كانسر سرويكس بيوپسي تهيه و در فرمالين ۱۰% ثابت و مقاطع پارافيني مورد مطالعه پاتولوژي قرار گرفت. تكنيكISH (Insitu Hybridization)  با مواد و پروب هاي نشاندار شده با بيوتين (biotinylated probes) انجام گرديد. حضور ژنوم ويروس HPV و تيپ هاي مختلف آن مورد شناسايي و تعيين شد. ۴۲ مورد از ۶۰ نمونه مورد مطالعه (۷۰%) از نظر آلودگي با HPV مثبت بود و از ۱۸ مورد (۳۰%) ژنوم ويروس جدا نگرديد. تيپ هاي ويروسHPV در سه گروه:۶٫۱۱، ۱۶٫۱۸ و ۳۱٫۳۳٫۵۱ مورد مطالعه قرار گرفت كه ۱۳ نمونه (۲۱٫۶۶%) نسبت به گروه ۶٫۱۱ و تعداد ۱۴ مورد (۲۳٫۳۳%) نسبت به گروه ۱۶٫۱۸ و در نزد ۱۵ بيمار (۲۵%) نسبت به گروه ۳۱٫۳۳٫۵۱ واكنش مثبت با روش هيبريديزاسيون ملكولي مشاهده گرديد. اين يافته ها نشان مي دهد،  مطالعات ملكولي در شناسايي ژنوم ويروسHPV امكان پذير بوده و از سرطان هاي دهانه رحم بانوان ايراني انواع مختلف ويروسHPV به فراواني جدا مي گردد.

كليد واژه: ويروس پاپيلوماي انساني، هيبريديزاسيون مولكولي، سرطان دهانه رحم، پاتولوژي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *